PGD Velike Poljane

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELIKE POLJANE – I kategorija

Velike Poljane 4a, 1310 Ribnica

Davčna številka 97654051
Matična številka 5100798
TRR SI56 0232 1001 4539 965 (NLB d.d.)

8 5 2019 PGD Velike Poljane Velik Logo naRdeci page 001
missing

France Gregorič
Predsednik društva

missing

Gašper Pirnat
Poveljnik

Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselja Krajevne skupnosti Velike Poljane in naselji: Velike Poljane, Dolenje Podpoljane, Gorenje Podpoljane, Finkovo, Dule, Praproče, Ortnek, Žukovo, Škrajnek, Bukovec, Vrh pri Velikih Poljanah z okolico.

Naša gasilska enota skrbi za požarno varnost nekaj čez 100 stanovanjskih hiš, okoli 50 vikendov in 140 gospodarskih in industrijskih objektov.
Med drugim sodelujemo tudi pri zagotavljanju požarne varnosti v skladišču naftnih derivatov Ortnek.

Organi društva

Upravni odbor

France Gregorič – Predsednik

Alojz Novak – Namestnik predsednika

Jože Andolšek – Podpredsednik in administrator

Gašper Pirnat – Poveljnik

Jure Rozman – Tajnik

Darko Skok – Blagajnik

Anita Andolšek – Predsednik komisije  – mladina

Špela Strnad – Predsednik komisije  – članice

Hinko Oblak – Predsednik komisije  – veterani

Klavdijo Hvala

Magda Novak

Marko Drobnič

Anže Tomšič

Gregor Čampa

Jan Omahen

Adam Andolšek

Nadzorni obor

Branko Strnad – predsednik

Martin Mate

Anton Šilc

Operativa

Gašper Pirnat – poveljnik

Jan Omahen – namestnik poveljnika

Anže Tomšič – pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal in za radijske zvete

Jože Andolšek – desetar

Martin Mate – desetar

France Gregorič – vodja skupine

Janez Prijatelj – vodja skupine

Klavdijo Hvala – glavni strojnik

Marko Drobnič – orodjar

Branko Strnad – voznik

Komisije

Odlikovanja in priznanja

Anton Mestek – predsednik

MLADINA

Anita Andolšek – predsednica


ČLANICE

Špela Strnad – predsednica

VETERANI

Hinko Oblak – predsednik

Zgodovina

Jože Andolšek – predsednik

Praporščak

Anton Šilc

Zgodovina

Gasilsko društvo na Velikih Poljanah se je ustanavljalo postopoma. Agilni župan Franc Andolšek prvi je kazal veliko veselje do gasilskega društva, saj je že leta 1880 iz občinskih prihrankov kupil dvokolesno dvoročno in zatem še štirikolesno brizgalno (1908). Leta 1895 so Poljanci ustanovili oziroma izvolili gasilsko društvo, ki pa je bilo ‘mrtvorojeno dete’. Načeloval mu je čevljarski mojster Jože Lunder, ki je prosil županstvo za podporo. Občinski odbor mu je prošnjo zavrnil, zato je načelnik Lunder odstopil, gasilsko društvo pa je razpadlo. 21. marca 1909 se je na občnem zboru ustanovilo gasilsko društvo. Izmed 35 članov so bili soglasno izvoljeni: za načelnika Franc Andolšek, za podnačelnika Matej Žlindra, za tajnika g. župnik Laurenčič, za blagajnika Ivan Novak (Adamek) ter za odbornike Matevž Ambrožič, Janez Novak z Vrha in učitelj Andrej Cvar. Načelnik Andolšek ni samo vadil gasilce, ampak je na vse razne kraje prosil za podporo, tako da je v treh mesecih dobil preko 2.000 gld. S tem zneskom so najprej nabavili gasilska oblačila, po I. svetovni vojni se je sezidal gasilni dom, v letu 1940 pa so Poljanci kupili celo motorno brizgalno. (Vir: Kronika županstva Velike Poljane).

Štirikolesno vprežno brizgalno iz 1908 je društvo obnovilo leta 2008. Še danes dobro deluje, kar se je pokazalo na tekmovanju starih ročnih črpalk na Velikih Poljanah.

Poleg te in dvokolesne brizgalne je društvo na začetku imelo nekaj majhnih ‘berglovk’, potrebne cevi, ročnike, drugo gasilsko opremo. Ker niso imeli gasilskega doma, so vse hranili v leseni lopi ob Adamkovem hlevu. Imenovali so jo gasilarna.

Leta 1934 so Velike Poljane doživele velik požar. Da požar ni zajel vasi, se lahko zahvalimo gasilcem, ki so ga z brizgalno hitro ukrotili. Na pomoč so jim prihiteli tudi gasilci iz sosednjega Sušja.

Prvo motorno brizgalno so si leta 1939 ‘sposodili’ partizani, vendar je niso nikoli vrnili.

Po vojni je bila v letu 1947 nabavljena motorna brizgalna, ki je odlično služila pri gašenju in na vajah vse do leta 1964. Udeležena je bila na več intervencijah na Velikih Poljanah in okolici – Ortneku, Gorenjih Lazih, Gornjih in Dolnjih Podpoljanah, Prapročah, na Grabnu in na Riglju.

Društvo je imelo vseskozi spoštljiv odnos do starejših. Tako zasledimo 1948. leta delovanje desetine, ki je homogeno delovala od prve pa vse do druge svetovne vojne. Iz tega časa so ohranjene obleke in čelade. Najbolj dragocena je poveljniška čelada, ki se danes nahaja v gasilskem muzeju v Metliki.

Vprežno gasilsko vozilo so od rodbine Kosler kupili leta 1951 in ga za potrebe gasilske dejavnosti precej preuredili. Vozila se je celotna desetina. Prevažali so se na tekmovanja, parade, proslave. Danes je obnovljen, z njim se radi vozijo veterani.

Med letoma 1951 do 1959 so s člani tekmovale tudi članice. Pozneje je aktivno delo članic upadalo, zadnja leta se povečuje.  Do leta 1960 so poljanski gasilci tekmovali v okviru gasilske zveze Velike Lašče, potem pa v okviru gasilske zveze Ribnica. V 50-ih letih so bili dvakrat občinski prvaki, leta 1957 so osvojili naslov okrajnega prvaka in se udeležili državnega tekmovanja v Krškem.

Ob 55 letnici društva, leta 1964 smo nabavili motorno črpalko Mayer Hagen, ki je še danes v odločnem stanju in služi svojemu namenu. Istega leta je bil razvit društveni prapor, ki je društvo ponosno zastopal na vseh prireditvah. Leta 2004 je bil arhiviran in zamenjal ga je drug prapor.

  1. 6. 1992 je bil na Poljanah velik praznik, saj smo dočakali slovesno otvoritev gasilskega doma in prevzem gasilskega vozila Uaz.

Ob 90-letnici, leta 1999, je sledila nabava visokotlačne črpalke Kotorna. Istega leta je Franc Rode, takratni ljubljanski metropolit, blagoslovil fresko sv. Florjana, ki krasi pročelje gasilskega doma.

11.11.2005 smo na Velike Poljane pripeljali vozilo GVV-1 Iveco. Pričakalo ga je veliko vaščanov. Vozilo je bilo uradno prevzeto, blagoslovljeno in predano v uporabo18. 6. 2006.

Društvo je precej aktivno na različnih področjih. Sodelujemo s skladiščem naftnih derivatov v Ortneku, sodelujemo pri naravnih nesrečah (žled, snegolom), se redno izobražujemo, tekmujemo. Poudarek dajemo na delo z mladino, saj se zavedamo, da so mladi naša prihodnost.

Vir

  • Kronika županstva Velike Poljane
  • Zbornik 130 let PGD Ribnica in 60 let GZ Ribnica, prispevek o PGD Velike Poljane napisal Anton Andolšek,
  • zapisniki sej upravnega in nadzornega odbora ter blagajniške knjige

Po gradivu povzela Anita Andolšek

Novice

Dogodki

Ni dogodkov