Pri Gasilski zvezi Ribnica deluje sedem stalnih komisij.

Poleg naštetih stalnih komisij, Upravni odbor GZ Ribnica na svoji seji v predvolilnem letu imenuje kandidacijsko komisijo, ki  pripravi razpis in gradivo za sprejem predlogov kandidatov za organe in funkcionarje zveze v mandatnem odbobju, torej za predsednika, poveljnika ter člane UO in komisij. Ta komisija se ravna po pravilniku, ki ga sprejme Upravni odbor GZ Ribnica. Enako Upravni odbor na seji tik pred volilno skupščino imenuje volilno komisijo, ki neposredno na Skupščini GZ Ribnicai zvede volitve v skladu s poslovnikom o delu Skupščine Gasilske zveze Ribnica.

Komisija za članice

Komisija za članice skrbi za večjo informiranost in izobraževanje članic.

Kontakt

lucija.petric@gmail.com

Trenutna sestava komisije

ČlanicaDruštvo
Lucija Petričpredsednica komisije
Renata Trohanamestnica
Zdenka Štupicanamestnica
Jana Stojanovičnamestnica

Predstavnice članic po društvnih

ČlanicaDruštvo
Karmen Jecelj PGD Dolenja vas
Nataša KrajecPGD Dolenji Lazi
 PGD Gora
 PGD Goriča vas
Ksenija RovanPGD Grčarice
Patricija FajdigaPGD Jurjevica
 PGD Lipovec
Katarina GovžePGD Nemška vas
Ana ČampaPGD Otavice
 PGD Prigorica
Jana StanojevičPGD Rakitnica
Urška KogovšekPGD Ribnica
Anja VeselPGD Sodražica
Zdenka ŠtupicaPGD Sušje 
Petra MaroltPGD Sveti Gregor
Špela StrnadPGD Velike Poljane
Tina HegedušPGD Vinice Zapotok
Mateja PrijateljPGD Zamostec
 PGD Žimarice Globel Podklanec

 

komisija za informatiko

Namen Komisije za informatiko je vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani GZ Ribnica in v okviru tega še pomoč društvom, da vzpostavi svoje podstrani.

Vzpostaviti želimo pregleden in funkcionalen portal zveze, informacijsko točko ter stičišče vseh pomembnih zadev, kjer bi se nahajala sama predstavitev zveze in društev, sveže novice, časovnica vseh dogodkov v zvezi, gradivo za izobraževanje, zapisniki vseh sej, rezultati tekmovanj itd. Cilj je postaviti moderno zasnovano, odzivno spletno stran, prilagojeno na uporabo preko računalnika, pametnega telefona in tablice.

Kontakt

informatika@gzribnica.si

Trenutna sestava komisije

Grega Vlašič – predsednik
Toni Škulj
Matjaž Pucelj
Blaž Mohar
Matjaž Merhar
Matic Knavs
Domen Češarek
Meta Brcar

komisija za izobraževanje

Naloge komisije so vezane na usposabljanje prostovoljnih operativnih gasilcev. Delo komisije obsega analiziranje uspešnosti in kvalitete gasilskih usposabljanj, izboljševanje andragoškega dela, načrtovanje kapacitet in potreb.

Komisija spremlja in vrednoti novosti tako s stališča tehnološkega napredka, ki narekujejo nova ali drugačna usposabljanja, kot življenjske navade prostovoljnih gasilcev.

Med ustaljeno in redno delo komisije spada tudi priprava letnih razpisov izobraževanj, priprava predlogov in priporočil poveljstvu. 

Kontakt

izobrazevanje@gzribnica.si

Trenutna sestava komisije

Anja Vesel – predsednica
Anita Andolšek
Jože Andolšek
Blaž Mohar
Nejc Mohar
Janez Puželj
Jana Petek Volčanšek
Sebastijan Podobnik
Rok Šilc
Renata Troha
Vinko Levstek
Peter Lovšin

Komisija za mladino

Komisija združuje predsednike društvenih mladinskih komisij z namenom izobraževati mentorje mladine, organizirati mladinska tekmovanja (kviz, orientacija) in letni tabor gasilske mladine. Komisija spodbuja društva, da delajo z mladimi in skrbi za redno izobraževanje mladine (preventivne značke, veščine, tečaj pionir I in II, mladinec I in II).

Kontakt

mladina@gzribnica.si

Trenutna sestava komisije

 

Sebastjan Podobnik – predsednikPGD Sušje
Matjaž PajničPGD Bukovica
Klemen MiheličPGD Dolenja vas
Tajda KljunPGD Dolenji Lazi
Jernej ŠkuljPGD Goriča vas
Lara RovanPGD Grčarice
Tina LesarPGD Jurjevica
Tomaž PetekPGD Lipovec
Janez PrelesnikPGD Nemška vas
Jože ArkoPGD Otavice
Matej HočevarPGD Rakitnica
Natalija BubnjarPGD Ribnica
Vid ZabukovecPGD Sodražica
Andreja Petrič PrimožičPGD Sveti Gregor
Anita AndolšekPGD Velike Poljane
Tina TrohaPGD Zamostec
Iztok OražemPGD Žimarice – Globel – Podklanec

Komisija za odlikovanja

Komisija obravnava prispele predloge za priznanja in odlikovanja v skladu s pravilnikom Gasilske zveze Slovenije

Gasilska priznanja in odlikovanja se podeljujejo na predlog posameznikov ali organov gasilske organizacije.

Predlog mora biti posredovan preko programa Vulkan, kjer mora biti obrazloženo preteklo delo ali zasluge za podelitev.

Kontakt

leon.zobec@gmail.com

Trenutna sestava komisije

Leon Zobec – predsednik
Janez Puželj

Komisija za energetsko sanacijo in vzdrževanje gasil. domov

Komisija za energetsko sanacijo in vzdrževanje gasilskih domov je pristojna za smiselno in racionalno porabo sredstev. Komisija naredi plan za naslednja leta.

Posamezno društvo posreduje svoje predloge na komisijo, ki jih preuči in odobrene preko GZ Ribnica posreduje na Občino Ribnica, katera potrjenim društvom dodeli (povrne) sredstva v določenem znesku.

Občinsko poveljstvo Sodražica prav tako posreduje svoj plan razdelitve na komisijo zaradi evidence, da se potem posreduje na Občino Sodražica.

Komisijo sestavljajo sektorski predsedniki, namestnika predsednika GZ in predsednik GZ.

Kontakt

vodstvo@gzribnica.si

Trenutna sestava komisije

 

Jože Andolšek – predsednik
Matej Lesar – namestnik predsednika
Robert Levstek – predsednik sektorja Ribnica
Branko Dejak – predsednik sektorja Ortnek
Matevž Henigman – predsednik sektorja Dolenja vas
Vinko Čampa – predsednik sektorja Sodražica

 

Komisija za sofinanciranje gasilske opreme in tehnike

Komisija za sofinanciranje gasilske opreme in tehnike je odgovorna za koordinacijo in skupinski nakup opreme iz Požarne takse, prav tako planira nakup gasilskih vozil v prihodnjih letih.

Pot posameznega društva do sredstev (Požarne takse) poteka preko omenjene komisije in GZ Ribnica, ki odobri nakup.

Komisijo sestavljajo poveljniki sektorjev, poveljnik GZ Ribnica, namestnik poveljnika GZ Ribnica, poveljnik OP Ribnica, poveljnik OP Sodražica in pomočnik poveljnika GZ Ribnica za tehniko.

Kontakt

 • roksilc0@gmail.com – Rok Šilc

Trenutna sestava komisije

Rok Šilc – predsednik komisije in pomočnik poveljnika GZ za tehniko
Matjaž Merhar – poveljnik GZ
Peter Lovšin – namestnik poveljnika GZ
Oliver Oražem – poveljnik sektorja Dolenja vas
Stanko Oblak – poveljnik sektorja Ortnek
Blaž Bojc – poveljnik sektorja Ribnica
Nejc Mohar – poveljnik OP Ribnica
Stanko Oblak – poveljnik OP Sodražica

Komisija za veterane

Veterani in veteranke so člani gasilskih organizacij po dopolnjenem 63. letu starosti za člane, oziroma 55. letu starosti za članice.

Komisija izvaja aktivnosti vezane na veterane na vseh področjih njihovega delovanja, posebej še:

 • skrbi za spodbujanje dela komisij gasilskih veteranov v PGD in ustanovitvi le-teh;
 • spodbuja udeležbo gasilskih veteranov na vseh ravneh gasilskih tekmovanj;
 • spodbuja veterane, da so aktivni pri zbiranju gradiva za arhive, zbirke in kronike;
 • spodbuja občasna – vsakoletna srečanja gasilskih veteranov na nivoju GZ in regije;
 • razvija skrb za počastitev pomembnejših življenjskih in drugih obletnic gasilskih veteranov in za udeležbo na pogrebnih svečanostih umrlih veteranov;
 • spodbuja aktivno udeležbo veteranov pri preventivnem delovanju gasilskih organizacij, še posebej v mesecu varstva pred požari;
 • spodbuja veterane, da prevzemajo zadolžitve v zvezi z dopisništvom in vodenju gasilskih kronik ter pisanju biltenov ob pomembnejših obletnicah PGD;
 • spodbuja veterane, da sodelujejo pri izobraževanju gasilcev in nudijo strokovno pomoč pri izdelavi aktov PGD;
 • spodbuja veterane, da sodelujejo in se aktivno vključujejo v delo UO in drugih organov PGD in GZ.
 • skrbi za nagrajence Matevža Haceta in za njihovo vsakoletno srečanje;
 • opravlja druge naloge iz programa dela gasilske zveze oziroma naloge, za katere jo zadolži in jih ji poveri Upravni odbor GZ.

Gasilskim veteranom moramo zagotoviti ustrezno zastopanost in vse potrebno za prijetno počutje v organizaciji, ki so jo gradili.

Kontakt

Trenutna sestava komisije

Franc Modic – predsednik
Žuk Janez – namestnik predsednika
 

Komisija za zgodovino

Komisija za zgodovino ima za svojo nalogo ohranjati in evidentirati vse vredne in zgodovinsko pomembne artefakte (uniforme, stara vozila in opremo, delovno orodje, priznanja in odlikovanja).

Ravno tako ima kot eno izmed poglavitnih tem ohranjanje spomina na zaslužne člane organizacije. Zamisel, da ima vsako PGD člana, kateri bi skrbel za to dejavnost, seveda pa tudi to svoje znanje prenašal v zavest članstva.

Gasilstvo na naših tleh ima bogato tradicijo – lepo izhodišče za prikaz širši javnosti način dela in same dejavnosti skozi čas. Posamezna PGD, in nekaj posameznikov se že dalj časa ukvarja z ohranjanjem gasilske dediščine, komisija pa bo poizkušala to neprecenljivo delo tudi evidentirati in prikazati v najlepši luči.

Načrti komisije so smeli: v kolikor bo širši interes lokalnih skupnosti se bo postavil gasilski muzej, cilj pa je, da bi tudi posamezna PGD ohranjala pomembne dokumente in artefakte iz gasilske zgodovine.

Kontakt

Trenutna sestava komisije

ČlanDruštvo
Janez Puželj – predsednik komisijePGD Bukovica
Aleš Češarek PGD Dolenja vas
Jože Rigler PGD Dolenji Lazi
Andrej Arko PGD Gora
Marko LovšinPGD Goriča vas
Irma GrbecPGD Grčarice
Janez TopolnikPGD Jurjevica
Vidervol FrancPGD Lipovec
Slavko KersničPGD Nemška vas
Stane ČampaPGD Otavice
 PGD Prigorica
Pavel HočevarPGD Rakitnica
Matej ZorcPGD Ribnica
Franc Janez KljunPGD Ribnica
Metod PuceljPGD Sodražica
Slavko AdamičPGDSušje 
Rudi AdamičPGD Sveti Gregor
Jože AndolšekPGD Velike Poljane
Klemen PuželjPGD Vinice Zapotok
Meta BrcarPGD Zamostec
Hinko KlunPGD Žimarice Globel Podklanec

Ožji odbor

Dela in naloge ožjega odbora

 • Koordinacija dela komisije
 • Delo po delovnih skupinah
 • Strokovna pomoč posameznim delovnim skupinam
 • Organizacija razstav, ogledov muzejskih zbirk
 • Izdajanje publikacij PGD in GZ
 • Sodelovanje z zunanjimi sodelavci
ČlanFunkcija
Janez Puželjpredsednik komisije
Klun Franc Janez namestnik
Andolšek Jože član
Pavel Hočevar član
Metod Puceljčlan
Hinko Klunčlan

Delovna skupina - področje dokumentacije

ČlanFunkcija
Hočevar Pavelpredsednik DS 
Adamič Rudi član DS
 član DS

Dela in naloge skupine

 • Odkrivanje dokumentacije posameznih PGD in GZ
 • Evidentiranje dokumentacije posameznih PGD in GZ
 • Hranjenje dokumentacije v posameznih PGD in GZ
 • Svetovanje o hranjenju dokumentacije posameznim PGD

Delovna skupina - področje literatura

ČlanFunkcija
Klun Janez Franclpredsednik DS 
Grbec Irmačlan DS
 član DS

Dela in naloge skupine

 • Odkrivanje literature v PGD
 • Evidentiranje literature PGD
 • Hranjenje literature v PGD in GZ
 • Izdaja literature v PGD in GZ

Delovna skupina - področje vozila in črplke

ČlanFunkcija
Klun Hinkopredsednik DS 
Vidervol Francčlan DS
Rigler Jožečlan DS
Kersnič Slavkočlan DS

Dela in naloge skupine

 • Odkrivanje starih vozil in črpalk v PGD
 • Evidentiranje starih vozil in črpalk v PGD
 • Ohranjanje starih vozil in črpalk v PGD
 • Vzdrževanje starih vozil in črpalk v PGD

Delovna skupina - področje drobna oprema

ČlanFunkcija
Metod Puceljpredsednik DS 
Lovšin Markočlan DS
 član DS
 član DS

Dela in naloge skupine

 • Odkrivanje drobne gasilske opreme v PGD
 • Evidentiranjedrobne gasilske opreme v PGD
 • Ohranjanje drobne gasilske opreme v PGD
 • Vzdrževanje drobne gasilske opreme v PGD

Delovna skupina - področje oblačila in pokrivala

ČlanFunkcija
Matej Zorcpredsednik DS 
Aleš Češarekčlan DS
Andrej Arkočlan DS

Dela in naloge skupine

 • Odkrivanje oblačil in pokrival v PGD
 • Evidentiranje oblačil in pokrival v PGD
 • Ohranjanje oblačil in pokrival v PGD
 • Vzdrževanje oblačil in pokrival v PGD

Delovna skupina - področje znak pripanosti in medalje

ČlanFunkcija
Janez Puželjpredsednik DS 
 član DS

Dela in naloge skupine

 • Odkrivanje medalj  v PGD
 • Evidentiranje medalj v PGD
 • Ohranjanje medalj v PGD
 • Vzdrževanje medalj v PGD

Delovna skupina - področje sodelovanje z zunanjimi sodelavci

ČlanFunkcija
Jože Andolšekpredsednik DS 
 član DS

Dela in naloge skupine

 • Sodelovanje s institucijami izven gasilske organizacije
 • Sodelovanje z gasilskimi organizacijamiž
 • Letna ekskurzija komisije