Pri Gasilski zvezi Ribnica deluje sedem stalnih komisij.

Poleg naštetih stalnih komisij, Upravni odbor GZ Ribnica na svoji seji v predvolilnem letu imenuje kandidacijsko komisijo, ki  pripravi razpis in gradivo za sprejem predlogov kandidatov za organe in funkcionarje zveze v mandatnem odbobju, torej za predsednika, poveljnika ter člane UO in komisij. Ta komisija se ravna po pravilniku, ki ga sprejme Upravni odbor GZ Ribnica. Enako Upravni odbor na seji tik pred volilno skupščino imenuje volilno komisijo, ki neposredno na Skupščini GZ Ribnicai zvede volitve v skladu s poslovnikom o delu Skupščine Gasilske zveze Ribnica.

Komisija za sofinanciranje gasilske opreme in tehnike

Komisija za sofinanciranje gasilske opreme in tehnike je odgovorna za koordinacijo in skupinski nakup opreme iz Požarne takse, prav tako planira nakup gasilskih vozil v prihodnjih letih.

Pot posameznega društva do sredstev (Požarne takse) poteka preko omenjene komisije in GZ Ribnica, ki odobri nakup.

Komisijo sestavljajo poveljniki sektorjev, poveljnik GZ Ribnica, namestnik poveljnika GZ Ribnica, poveljnik OP Ribnica, poveljnik OP Sodražica in pomočnik poveljnika GZ Ribnica za tehniko.

Kontakt

 • roksilc0@gmail.com – Rok Šilc

Trenutna sestava komisije

Rok Šilc – predsednik komisije in pomočnik poveljnika GZ za tehniko
Janez Puželj – poveljnik GZ
Nejc Mohar – namestnik poveljnika GZ
Oliver Oražem – poveljnik sektorja Dolenja vas
Peter Lovšin – poveljnik sektorja Ortnek
Žiga Češarek – poveljnik sektorja Ribnica
Franc Modic – poveljnik OP Ribnica
Vinko Čampa – poveljnik OP Sodražica

Komisija za veterane

Veterani in veteranke so člani gasilskih organizacij po dopolnjenem 63. letu starosti za člane, oziroma 55. letu starosti za članice.

Komisija izvaja aktivnosti vezane na veterane na vseh področjih njihovega delovanja, posebej še:

 • skrbi za spodbujanje dela komisij gasilskih veteranov v PGD in ustanovitvi le-teh;
 • spodbuja udeležbo gasilskih veteranov na vseh ravneh gasilskih tekmovanj;
 • spodbuja veterane, da so aktivni pri zbiranju gradiva za arhive, zbirke in kronike;
 • spodbuja občasna – vsakoletna srečanja gasilskih veteranov na nivoju GZ in regije;
 • razvija skrb za počastitev pomembnejših življenjskih in drugih obletnic gasilskih veteranov in za udeležbo na pogrebnih svečanostih umrlih veteranov;
 • spodbuja aktivno udeležbo veteranov pri preventivnem delovanju gasilskih organizacij, še posebej v mesecu varstva pred požari;
 • spodbuja veterane, da prevzemajo zadolžitve v zvezi z dopisništvom in vodenju gasilskih kronik ter pisanju biltenov ob pomembnejših obletnicah PGD;
 • spodbuja veterane, da sodelujejo pri izobraževanju gasilcev in nudijo strokovno pomoč pri izdelavi aktov PGD;
 • spodbuja veterane, da sodelujejo in se aktivno vključujejo v delo UO in drugih organov PGD in GZ.
 • skrbi za nagrajence Matevža Haceta in za njihovo vsakoletno srečanje;
 • opravlja druge naloge iz programa dela gasilske zveze oziroma naloge, za katere jo zadolži in jih ji poveri Upravni odbor GZ.

Gasilskim veteranom moramo zagotoviti ustrezno zastopanost in vse potrebno za prijetno počutje v organizaciji, ki so jo gradili.

Kontakt

 • 041 284 208 – Anton

Trenutna sestava komisije

Antona Berkopec – predsednik
Cveto Marinšek
Franc Vidervol

Komisija za odlikovanja

Komisija obravnava prispele predloge za priznanja in odlikovanja v skladu s pravilnikom Gasilske zveze Slovenije

Gasilska priznanja in odlikovanja se podeljujejo na predlog posameznikov ali organov gasilske organizacije.

Predlog mora biti posredovan preko programa Vulkan, kjer mora biti obrazloženo preteklo delo ali zasluge za podelitev.

Kontakt

 • leon.zobec@gmail.com

Trenutna sestava komisije

Leon Zobec – predsednik
Janez Puželj

Komisija za članice

Komisija za članice skrbi za večjo informiranost in izobraževanje članic.

Kontakt

 • pevojana@gmail.com – Jana Petek Volčanšek

Trenutna sestava komisije

Jana Petek Volčanšek – predsednica
Renata Troha
Zdenka Štupica
Jana Stojanović

komisija za informatiko

Namen Komisije za informatiko je vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani GZ Ribnica in v okviru tega še pomoč društvom, da vzpostavi svoje podstrani.

Vzpostaviti želimo pregleden in funkcionalen portal zveze, informacijsko točko ter stičišče vseh pomembnih zadev, kjer bi se nahajala sama predstavitev zveze in društev, sveže novice, časovnica vseh dogodkov v zvezi, gradivo za izobraževanje, zapisniki vseh sej, rezultati tekmovanj itd. Cilj je postaviti moderno zasnovano, odzivno spletno stran, prilagojeno na uporabo preko računalnika, pametnega telefona in tablice.

Kontakt

 • it.gzribnica@gmail.com

Trenutna sestava komisije

Matjaž Merhar – predsednik
Toni Škulj
Matjaž Pucelj
Blaž Mohar
Grega Vlašič
Matic Knavs
Domen Češarek
Meta Brcar

Komisija za mladino

Komisija združuje predsednike društvenih mladinskih komisij z namenom izobraževati mentorje mladine, organizirati mladinska tekmovanja (kviz, orientacija) in letni tabor gasilske mladine. Komisija spodbuja društva, da delajo z mladimi in skrbi za redno izobraževanje mladine (preventivne značke, veščine, tečaj pionir I in II, mladinec I in II).

Kontakt

 • mk.gzribnica@gmail.com

Trenutna sestava komisije

Miha Krajec – predsednikPGD DOLENJI LAZI
Matjaž PajničPGD BUKOVICA
Klemen MiheličPGD DOLENJA VAS
Tajda KljunPGD DOLENJI LAZI
Jernej ŠkuljPGD GORIČA VAS
Lara RovanPGD GRČARICE
Tina LesarPGD JURJEVICA
Tomaž PetekPGD LIPOVEC
Teja ŠtupicaPGD NEMŠKA VAS
Jože ArkoPGD OTAVICE
Matej HočevarPGD RAKITNICA
Natalija BubnjarPGD RIBNICA
Vid ZabukovecPGD SODRAŽICA
Andreja Petrič PrimožičPGD SVETI GREGOR
Anita AndolšekPGD VELIKE POLJANE
Tina TrohaPGD ZAMOSTEC
Iztok OražemPGD ŽIMARICE – GLOBEL – PODKLANEC

Komisija za energetsko sanacijo in vzdrževanje gasil. domov

Komisija za energetsko sanacijo in vzdrževanje gasilskih domov je pristojna za smiselno in racionalno porabo sredstev. Komisija naredi plan za naslednja leta.

Posamezno društvo posreduje svoje predloge na komisijo, ki jih preuči in odobrene preko GZ Ribnica posreduje na Občino Ribnica, katera potrjenim društvom dodeli (povrne) sredstva v določenem znesku.

Občinsko poveljstvo Sodražica prav tako posreduje svoj plan razdelitve na komisijo zaradi evidence, da se potem posreduje na Občino Sodražica.

Komisijo sestavljajo sektorski predsedniki, namestnika predsednika GZ in predsednik GZ.

Kontakt

 • gasilska.zveza.ribnica@gmail.com

Trenutna sestava komisije

 

Jože Andolšek – predsednik
Pavel Hočevar – namestnik predsednika
Mitja Govže – predsednik sektorja Ribnica
Branko Dejak – predsednik sektorja Ortnek
Matevž Henigman – predsednik sektorja Dolenja vas
Vinko Čampa – predsednik sektorja Sodražica

 

Komisija za zgodovino

Komisija za zgodovino ima za svojo nalogo ohranjati in evidentirati vse vredne in zgodovinsko pomembne artefakte (uniforme, stara vozila in opremo, delovno orodje, priznanja in odlikovanja).

Ravno tako ima kot eno izmed poglavitnih tem ohranjanje spomina na zaslužne člane organizacije. Zamisel, da ima vsako PGD člana, kateri bi skrbel za to dejavnost, seveda pa tudi to svoje znanje prenašal v zavest članstva.

Gasilstvo na naših tleh ima bogato tradicijo – lepo izhodišče za prikaz širši javnosti način dela in same dejavnosti skozi čas. Posamezna PGD, in nekaj posameznikov se že dalj časa ukvarja z ohranjanjem gasilske dediščine, komisija pa bo poizkušala to neprecenljivo delo tudi evidentirati in prikazati v najlepši luči.

Načrti komisije so smeli: v kolikor bo širši interes lokalnih skupnosti se bo postavil gasilski muzej, cilj pa je, da bi tudi posamezna PGD ohranjala pomembne dokumente in artefakte iz gasilske zgodovine.

Kontakt

Trenutna sestava komisije

Janez Puželj – predsednik komisije
Franc Janez Kljun
Marija Merhan