Razpis – Klasično gasilsko tekmovanje 2023

20220918 1325051

Gasilska zveza Ribnica in Gasilska zveza Loški Potok organizirata klasično gasilsko tekmovanje 2023

Tekmovanje bo potekalo 16.9.2023 v Sodražici, v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami:

Pionirji/pionirke

 1. pionirji (od dopolnjenih 6 do 11 let )
 2. pionirke (od dopolnjenih od 6 do 11 let)
  • vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (GŠTD 2019, stran 35)
  • štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (GŠTD 2019, stran 53)
  • vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (GŠTD 2019, stran 282)

Mladinci/mladinke

 1. mladinci (od 12 do 16 let)
 2. mladinke (od 12 do 16 let)
  • mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (GŠTD 2019, stran 98)
  • vaja z ovirami za mladince in mladinke (GŠTD 2019, stran 58)
  • vaja razvrščanja (GŠTD 2019, stran 286)

Člani/članice

 1. Člani A (starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več)
 2. Članice A (starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več)
 3. Člani B (starost vsakega tekmovalca: 30 let in več)
 4. Članice B (starost vsake tekmovalke: 30 let in več)
  • vaja z motorno brizgalno (GŠTD 2019, stran 114)
  • vaja razvrščanja (GŠTD 2019, stran 286)

Starejši gasilci/gasilke

 1. Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let
 2. Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 58 let
  • vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (GŠTD 2019, stran 254)
  • vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (GŠTD 2019, stran 272)

Prijava

Sestava ekip (prijavnica) se pošlje preko Vulkana do vključno 11. 09. 2023. Prijavnico mora potrditi gasilska zveza, šele potem postane veljavna. Starost članov posamezne ekipe se bo predhodno preverjala v programu Vulkan. Kasnejših in nepopolnih prijav ne sprejemamo!

Identifikacija na dan tekmovanja

Na komisiji A se ekipe prijavijo s pravilno izpolnjeno prijavnico, ki jo natisnejo iz Vulkana. Identificirajo se z novo izkaznico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico. Izjemoma se lahko identificirajo tudi z matičnimi listom iz Vulkana in z osebnim dokumentom. Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v program Vulkan. Ob sumu na nepravilne podatke, je ekipa dolžna predložiti osebne dokumente. Poleg gasilske izkaznice naj imajo tekmovalci s seboj tudi osebni dokument in zdravstveno kartico.

Osebna oprema (uniformiranost)

Za udeležbo na tekmovanju je potrebna gasilska delovna obleka. Ta ni obvezna v kategorijah, pionirjev in pionirk ter mladincev in mladink. Ti imajo lahko primerno športno obleko in obutev. Za pionirje je obvezna uporaba kap, za mladince pa čelad kot piše v pravilih. Čelade za mladince bodo na razpolago za izposojo tudi na samem tekmovanju (priskrbi GZ Ribnica). Za sodnike je obvezna gasilska delovna obleka.

Čas nastopa

Vsaka ekipa se javi pri A komisiji po časovnici (vsaj 10 minut pred štartom), kjer dobi ocenjevalni list in ustrezna navodila ter je napotena na prvo vajo.

Časovnica tekmovanja bo sestavljena po končanem prijavnem roku in bo po elektronski pošti poslana društvom/ekipam. V kolikor bodo ekipe zamujale na start, bo ekipa za vsako minuto zamujanja kaznovana z 1 negativno točko. Za zamudo se šteje, če ekipa ni pravi čas na mestu za tekmovanje.

Sestava in navodila za ekipe

Vsak član lahko nastopi samo za eno ekipo.

Če ekipa prekine tekmovanje, mora desetar obvestiti komisijo “B”, ekipa pa mora kljub temu oddati ocenjevalni list zaradi evidence tekmovalnih ekip.

Mentorji pionirskih in mladinskih ekip pri izvedbi posameznih tekmovalnih disciplin počakajo svojo ekipo na mestu, ki ga določi in označi organizator tekmovanja.

Po izvedeni vaji se mora vodja ekipe obvezno podpisati ob navzočnosti sodnika, pri kategoriji pionirjev/pionirk tudi mentorja.

Za vse tekmovalne kategorije in pripadajoče discipline se upoštevajo tudi popravki GŠTD (Popravki- GSTD-2019.pdf gasilec.net)

Ocenjevanje

Ocenjevanje se opravi na podlagi Pravil gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin, zapisanih v knjižici z datumom izdaje 2019. Pravilnost izvedbe tekmovalne discipline ocenjuje ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in določeno število članov, odvisno od vrste tekmovalne  discipline.

Začetno (pozitivno) število točk je 1000.

Glede na začetno skupno starost ekipe dobijo lahko ekipe po pravilih dodatno število pozitivnih točk (za izračun se upošteva letnica rojstva):

 • v kategoriji mladincev, mladink lahko tekmuje tudi član mlajši od 12 let, vendar se upošteva njegova starost 12 let;
 • v kategoriji članov in članic B se upošteva največja starost do 65 let, tudi če je tekmovalec starejši;
 • v kategoriji članov in članic A se dodatne točke ne dodelujejo.

Pri vseh tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva, razen pri pionirjih in pionirkah, ki morajo biti stari vsaj 6 let na dan tekmovanja ter članih A in članicah A, ki morajo biti stari vsaj 16 let na dan tekmovanja.

Negativne točke se odštevajo od začetnega (pozitivnega) števila točk, višje je število točk, boljša je uvrstitev.

Negativne točke so:

 • Čas dosežen v tekmovalni disciplini v sekundah,
 • Kazenske točke dosojene pri posamezni disciplini.

Delitev mest

V primeru delitve mest se uporabi prioritetni vrstni red disciplin, kot so navedene po zaporednem vrstnem redu v predhodnem poglavju.

Komisija za pritožbe (odločanje o ocenitvi)

Člani ocenjevalne komisije ocenjujejo tekmovalne ekipe na podlagi Pravil gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin, zapisanih v knjižici z datumom izdaje 2019 ter popravki GŠTD (Popravki-GSTD-2019.pdf (gasilec.net))

Tekmovalna ekipa se lahko v roku 30 min po oddaji ocenjevalnih listov na komisiji B na delo ocenjevalnih komisije v primeru kršitve Pravil pisno pritoži komisiji za pritožbe.

Komisijo za pritožbe sestavljajo: vodja tekmovanja, predsednik tekmovalnega odbora in predsednik komisije B. Dokončno odločitev o pritožbi sprejme komisija za pritožbe pred razglasitvijo rezultatov.

Nagrade

Vse ekipe prejmejo pisna priznanja, najboljše tri ekipe pa prejmejo tudi pokale. Ekipe morajo OBVEZNO počakati do konca razglasitve rezultatov. V primeru, da neopravičeno predčasno zapustijo tekmovanje in so prejemniki pokalov, jim le-ti ne pripadajo.

Prehrana

Za vse ekipe organizator poskrbi za prehrano in osvežilni napitek.

Diskvalifikacija ekipe

Tekmovalna ekipa je diskvalificirana če:

 • se tekmovalci ali mentorji neprimerno vedejo pred otvoritvijo ali med otvoritvijo tekmovanja, v času tekmovanja, pred zaključkom, med zaključkom ali po zaključku tekmovanja;
 • se tekmovalci ali mentorji nespodobno vedejo do sodnikov;
 • tekmovalci ali mentorji namerno ovirajo tekmovalce druge tekmovalne ekipe;
 • če katerikoli tekmovalec pri katerikoli vaji ne poizkuša opraviti naloge;
 • če ekipe, mentorji ali spremljevalci odstranjujejo, nameščajo ali kakorkoli drugače posegajo v označbe in progo ter ne spoštujejo navodil;
 • če ekipa ali del ekipe, vključno z mentorjem zapusti razglasitev rezultatov in zaključek tekmovanja pred zaključkom tekmovanja (pred dovoljenim odhodom ekip),
 • če se ugotovi, da je ekipa goljufala ali kakorkoli priredila podatke tekmovalcev (npr: neresnični rojstni podatki, …);
 • če ekipa namerno ne pospravi za sabo smeti.

Poleg zgoraj naštetih vzrokov za diskvalifikacijo so pri vsaki posamezni tekmovalni disciplini še dodatno opredeljeni vzroki za diskvalifikacijo.

O diskvalifikaciji tekmovalne enote odloči komisija za pritožbe dokončno.

V primeru diskvalifikacije tekmovalna ekipa ne prejme nagrade, priznanja za udeležbo. Črta se tudi iz vrstnega reda tekmovalnih ekip.

Informacije

Vse ostale informacije lahko dobite na 030 691 284, zigalovsin16@gmail.com .

Ostala pomembna navodila, priporočila

Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj zdravstvene kartice. Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zato priporočamo primerno obutev in oblačila. Tekmovanje poteka na lastno odgovornost. Vsaka ekipa je za ocenjevalne liste odgovorna sama.

 

Z gasilskih pozdravom NA POMOČ!

Pomočnik poveljnika GZ Ribnica za tekmovanja
Žiga Lovšin l.r.

Poveljnik GZ Ribnica
Matjaž Merhar l.r.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.